Available courses

Stærðfræði grunnur - Grunnþrep þekkingar

Stærðfræði 1 - Þekking á þrepi 1

Stærðfræði 2 - Þekking á þrepi 2

Sjá námsskrá

Enska 1 - Þekking á þrepi 1

Enska 2 - Þekking á þrepi 2

Sjá námsskrá

Íslenska 1: Þekking á þrepi 1

Íslenska 2: Þekking á þrepi 2

Sjá námsskrá Menntastoða


Tilgangur þessa námsþáttar er að námsmenn auki þekkingu sína og skilning á siðferðilegum viðmiðum. Skoðuð eru hugtök eins og mannréttindi, lífsgæði, valdefling, sjálfræði, sjálfstæði og forræðishyggja þar sem umræðan er tengd við framkvæmd þjónustu við fatlaða. Fjallað er um siðareglur og sáttmála þar sem siðferðileg álitamál eru reifuð. Jafnframt er fjallað um virðingu og viðhorf með tilliti til lífsgæða fatlaðs fólks, mikilvægi þess að virða einkalíf, skoðanir og sérstöðu notenda þjónustunnar og auka sjálfstæði þeirra. Fjallað um samskipti á milli starfsmanna og notenda þjónustunnar, þar á meðal um aðgreiningu á milli starfs og einkalífs og um siðferðileg álitaefni sem geta komið upp í velferðarþjónustu.

Tilgangur námsþáttarins er að kynna mikilvæg atriði við framkvæmd þjónustu við fatlaða og viðurkennd vinnubrögð í þjónustu við fatlað fólk. Megináhersla er lögð á einstaklinginn, heimilið og nánasta umhverfi. Fjallað er um hlutverk starfsmanns á heimilum notenda og um þjónustuleiðir fatlaðs fólks með tilliti til frístunda, áframhaldandi menntunar, atvinnuþátttöku, sjálfsákvörðunarréttar og einstaklingsmiðaðrar þjónustu. Fjallað er um skilgreiningu verkefna, gerð þjónustuáætlana, gagnasöfnun, samanburð og mat. Kynnt er aukið vægi frístunda í meðferð og hvatt er til skapandi hugsunar við skipulagningu, með ólíkar þarfir að leiðarljósi. Gerð er grein fyrir möguleikum fatlaðs fólks til áframhaldandi menntunar eftir að formlegri skólagöngu lýkur og þeim stuðningi sem fötluðu fólki stendur til boða. Einnig er fjallað um atvinnu með stuðningi, þjónustu sveitarfélaga og áherslur Vinnumálastofnunar, ásamt því að fjallað er um vinnulag og nýjungar í atvinnumálum fatlaðs fólks. Í námsþættinum er einnig fjallað um ferli við greiningar og hvað taki við að greiningu lokinni. Þar er áhersla lögð á að kynna frumgreiningar, verkefni greiningarteyma, starfsemi Greiningarmiðstöðvarinnar og sambærilegra aðila og loks þá stoðþjónustu sem er í boði.

Tilgangur námsþáttarins er að efla þekkingu og skilning námsmanna á geðsjúkdómum. Skoðað er hvernig aukin meðvitund og skilningur á greiningu og meðferð getur leitt til meiri lífsgæða þeirra sem búa við geðsjúkdóma. Fjallað er um þjálfunar- og meðferðarþarfir, áhersla er lögð á að efla skilning námsmanna á margbreytileika mannlegra aðstæðna og leiðir til að nálgast stuðning eða sérfræðiþekkingu.

Tilgangur námsþáttarins er að efla þekkingu og skilning námsmanna á ýmsum skerðingum og fötlunum, helstu orsökum þeirra og áhrifum á daglegt líf fólks. Megináhersla er lögð á helstu flokka fötlunar og einhverfu. Einnig er farið í það hvernig aukin þekking og skilningur á greiningu og meðferð getur leitt til meiri lífsgæða þeirra sem búa við skerðingar og fatlanir. Fjallað er um mál og tal, tjáskiptaleiðir, heyrnarskerðingu, sjónskerðingu, blindu og hreyfihömlun. Kynnt er notkun hjálpartækja og hvernig þau eru valin. Fjallað er um þjálfunarog meðferðarþarfir, áhersla er lögð á að efla skilning námsmanna á margbreytileika mannlegra aðstæðna og leiðir til að nálgast stuðning eða sérfræðiþekkingu. Fjallað er um stofnanir sem tengjast ólíkum þörfum og er farið í vettvangsferðir á stofnanir eftir því sem svigrúm er fyrir í náminu, svo sem á Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, Tölvumiðstöð fatlaðra, Breið bros, Samskiptamiðstöð heyrnarlausra- og heyrnarskertra, Málefli og Málbjörg.

Tilgangur þessa námsþáttar er að námsmenn auki þekkingu sína og skilning á mikilvægi heilbrigðra lífshátta. Fjallað er um hugtök, kenningar og skilgreiningar sem tengjast lýðheilsu, lífstíl, heilsu og aðferðum til að hafa áhrif á neysluvenjur. Fjallað er um smitleiðir og sýkingarvarnir ásamt mikilvægi góðrar tannheilsu og tannverndar hjá fötluðu fólki eða sjúklingum. Fjallað um áhrif lífshátta á heilbrigði sem og samspil erfða, umhverfis, lífsvenja og geðræktar. Fjallað er um stoðkerfi líkamans og rætt um nauðsyn þess að reyna hæfilega á líkamann, sérstaklega hrygg og liði. Lögð er áhersla á að heilsa og líðan starfsfólks skipti miklu máli og að mikilvægt sé að huga að vinnuaðstöðu og notkun á viðeigandi hjálpartækjum til að draga úr atvinnusjúkdómum í stoð- og hreyfikerfi líkamans.

Tilgangur námsþáttarins er að efla skilning námsmanna á margbreytileika fólks og mismunandi aðstæðum. Grunnatriði erfðafræði eru rædd og hvernig erfðaþættir í samspili við umhverfi móta einstaklinginn og skapa breytileika í mannlífinu. Fjallað er um þroskaferil mannsins frá bernsku til fullorðinsára og rætt um líkamlegan, vitsmunalegan, tilfinningalegan og félagslegan þroska. Fjallað er um mun á fötlun og hömlum og fjallað um hvernig viðhorf í samfélaginu geta haft áhrif á lífsgæði fatlaðs fólks. Hugtakið fötlun er skoðað út frá ýmsum athöfnum daglegs lífs, þar með talið kynlíf, og gefin er innsýn í sérstök frávik og úrræði sem í boði eru. Fjallað er um öldrunarþjónustu við fatlað fólk, ólíkar þarfir og áhrif félagslegra þátta eins og starfsloka, missis og breytinga á búsetu.

Tilgangur námsþáttarins er að auka hæfni námsmanna í að veita stuðning við úrvinnslu á alvarlegum atvikum. Í námsþættinum er fjallað um einkenni áfalla og mismunandi áhrif sálrænna áfalla, einkenni áfallastreitu og leiðir til lausna. Fjallað er um viðbrögð þeirra sem lenda í sársaukafullum aðstæðum og hvernig hægt er að veita stuðning og sýna umhyggju við ýmsar tegundir áfalla.

Tilgangur þessa námsþáttar er að efla hæfni námsmanna í árangursríkum samskiptum. Megináhersla er lögð á samskipti og samvinnu á vinnustað í þeim tilgangi að auka hæfni námsmanna í að taka þátt í að  skapa góðan starfsanda og viðhalda honum. Fjallað er um grunnþætti samskipta svo sem færni í hlustun, ákveðni, ábyrgð, að takast á við álag, setja sig í spor annarra, bregðast við erfiðum aðstæðum, sýna sveigjanleika og geta leyst verkefni í sameiningu. Þjálfaðar eru helstu aðferðir í árangursríku samtali svo sem að hlusta, leiðbeina og sýna raunverulegan áhuga á aðstæðum annarra. Fjallað er um atriði sem geta haft áhrif á kulnun í starfi og þær afleiðingar sem kulnun getur haft fyrir einstaklinginn og vinnustaðinn. Í námsþættinum er einnig fjallað um samskipti í hópum, áhrif þeirra og mikilvægi hópsins fyrir einstakling á mismunandi aldursskeiðum.

Tilgangur námsþáttarins er að efla þekkingu og skilning námsmanna á ýmsum skerðingum og fötlunum, helstu orsökum þeirra og áhrifum á daglegt líf fólks. Megináhersla er lögð á helstu flokka fötlunar og einhverfu. Einnig er farið í það hvernig aukin þekking og skilningur á greiningu og meðferð getur leitt til meiri lífsgæða þeirra sem búa við skerðingar og fatlanir. Fjallað er um mál og tal, tjáskiptaleiðir, heyrnarskerðingu, sjónskerðingu, blindu og hreyfihömlun. Kynnt er notkun hjálpartækja og hvernig þau eru valin. Fjallað er um þjálfunar- og meðferðarþarfir, áhersla er lögð á að efla skilning námsmanna á margbreytileika mannlegra aðstæðna og leiðir til að nálgast stuðning eða sérfræðiþekkingu. Fjallað er um stofnanir sem tengjast ólíkum þörfum og er farið í vettvangsferðir á stofnanir eftir því sem svigrúm er fyrir í náminu.

Tilgangur þessa námsþáttar er að námsmenn öðlist staðgóða þekkingu á uppbyggingu velferðarkerfisins og grundvallarhugmyndum um þjónustu við fatlað fólk. Fjallað er um skilgreiningar sem búa að baki hugtökum, sem og um gildismat, hugmyndafræði og leiðir til að efla gæði þjónustunnar. Fjallað er um helstu áskoranir sem velferðarkerfið stendur frammi fyrir og velt er upp hugmyndum sem miða að því að byggja upp öfluga og virka velferðarþjónustu til framtíðar. Kynntar eru áherslur í stjórnsýslu byggðar á lögum, reglugerðum og öðrum viðmiðum um málefni fatlaðs fólks. Einnig eru kynntar nýjungar í þjónustu við fatlað fólk sem byggir á sjálfseflingu og ákvörðunarrétti um tilhögun daglegs lífs. Loks er fjallað um aðra hópa sem njóta ríkrar verndar, svo sem börn og regluverk barnaverndar, þar sem áhersla er lögð á atriði sem taka þarf tillit til þegar um fötlun er að ræða.